1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  • Subvencións 2017 Proxectos Sociais
  • Subvencións 2017 Proxectos Sociais
Subvencións 2017 Proxectos Sociais

Subvencións 2017 Proxectos Sociais

Subvencións 2017 Proxectos Sociais

Subvencións 2017 Proxectos Sociais

Previous
Next

Aberto prazo para a xustificación 2017

Dende a súa área privada están dispoñibles os documentos para a xustificación 2017. O prazo remata o 15 de decembro de 2017 (inclusive).

Resolución da convocatoria de subvenciones para proyectos de prestación de servizos sociais para o ano 2017

Pode descargar a resolución no seguinte link Resolución 2017

Instruccións publicidade Entidades Sociais 2017

INSTRUCIÓNS SOBRE INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS PARA ENTIDADES SOCIAIS PARA PROXECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS SOCIAIS PARA O EXERCICIO 2017.
Nas bases reguladoras publicadas no BOP n.º 60 do 14 de marzo de 2017, recóllese na base duodécima a obriga das entidades subvencionadas  de publicidade da subvención concedida “ O beneficiario da subvención deberá adoptar medidas de difusión da subvención concedida, para darlle unha axeitada publicidade ao carácter público do financiamento do seu proxecto para o que se lles faga chegar unhas instrucións que deberán ter en conta no momento de realizar esta publicidade/información/divulgación.”
A tales efectos teranse en consideración e serán de obrigado cumprimento o disposto nestas Instrucións:

PRIMEIRA.- Nos centros /sedes onde se desenvolvan as actuacións do proxecto subvencionado deberase colocar un cartel identificativo, nun lugar de acceso ó público, exterior e con suficiente visibilidade no que se faga constar o  cofinanciamento da Deputación de Ourense para o proxecto.
O cartel deberá ter un tamaño mínimo A3, deberán conter, a lo menos, os seguintes elementos:

  1. Na parte superior central o logotipo oficial da Deputación de Ourense (o logo tipo oficial poderase baixar dende a dirección web http://programasentidades.depourense.es/logo_dipu.jpg  ) cunha altura mínima do 25 % da altura do cartel.
  2. Debaixo o nome do proxecto subvencionado.
  3. Debaixo a lenda “Proxecto cofinanciado pola Deputación Provincial de Ourense”

En todo caso, estos logos deberán ter, a lo menos, igual tamaño que o resto de logos que aparezan no cartel.

SEGUNDA.- Calquera documento relativo e/ou vinculado coas actuacións subvencionadas con cargo ó programa, folletos, dípticos …. incluídas comunicacións escritas ós/ás beneficiarios/as ou calquera outra análoga  levarán de forma visible a constancia do cofinanciamento da Deputación de Ourense, para elo deberán incluír o logotipo oficial da Deputación de Ourense (imaxe corporativa) en ditos documentos nun lugar visible e cun tamaño proporcionado ó resto dos logos que nel se reseñen.

TERCEIRA.- No caso de que a entidade subvencionada teña páxina web ou realice  información de forma electrónica (comunicación por email e outros), e/ou material audiovisual (publicidade en radio, presentación públicas etc.) aplicarase, por analoxía, o antedito en relación a carteis e/ou publicacións físicas.

Dende a Área de Benestar da Deputación realizaranse  comprobacións do cumprimento de ditas normas a partires da publicación da Resolución de concesión da subvención, para elo poderá realizar consultas nas páxinas web das entidades e proxectos subvencionados e realizar visitas aos lugares onde se realicen as actuacións dos proxectos  subvencionados por este  Programa,  para poder comprobar a existencia das medidas de publicidade e difusión que se indican e se se realizan conforme se recollen nestas instrucións.

O incumprimento destas medidas poderá ser causa de perda do dereito á subvención ata un importe do 20% da subvención concedida, tal e como se recolle na base duodécima das bases reguladoras.

Resolución provisional da convocatoria de subvencións a asociacións e fundacións para proxectos de prestación se servizos sociais para o ano 2017.

Pode descargar a resolución provisional da convocatoria no seguinte link Resolución Provisional 2017

Área SOLICITANTES