1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  • Subvencións 2017 Proxectos Sociais
  • Subvencións 2017 Proxectos Sociais
Subvencións 2017 Proxectos Sociais

Subvencións 2017 Proxectos Sociais

Subvencións 2017 Proxectos Sociais

Subvencións 2017 Proxectos Sociais

Previous
Next

Resolución da convocatoria de subvenciones para proyectos de prestación de servizos sociais para o ano 2017

Pode descargar a resolución no seguinte link Resolución 2017

Instruccións publicidade Entidades Sociais 2017

INSTRUCIÓNS SOBRE INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS PARA ENTIDADES SOCIAIS PARA PROXECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS SOCIAIS PARA O EXERCICIO 2017.
Nas bases reguladoras publicadas no BOP n.º 60 do 14 de marzo de 2017, recóllese na base duodécima a obriga das entidades subvencionadas  de publicidade da subvención concedida “ O beneficiario da subvención deberá adoptar medidas de difusión da subvención concedida, para darlle unha axeitada publicidade ao carácter público do financiamento do seu proxecto para o que se lles faga chegar unhas instrucións que deberán ter en conta no momento de realizar esta publicidade/información/divulgación.”
A tales efectos teranse en consideración e serán de obrigado cumprimento o disposto nestas Instrucións:

PRIMEIRA.- Nos centros /sedes onde se desenvolvan as actuacións do proxecto subvencionado deberase colocar un cartel identificativo, nun lugar de acceso ó público, exterior e con suficiente visibilidade no que se faga constar o  cofinanciamento da Deputación de Ourense para o proxecto.
O cartel deberá ter un tamaño mínimo A3, deberán conter, a lo menos, os seguintes elementos:

  1. Na parte superior central o logotipo oficial da Deputación de Ourense (o logo tipo oficial poderase baixar dende a dirección web http://programasentidades.depourense.es/logo_dipu.jpg  ) cunha altura mínima do 25 % da altura do cartel.
  2. Debaixo o nome do proxecto subvencionado.
  3. Debaixo a lenda “Proxecto cofinanciado pola Deputación Provincial de Ourense”

En todo caso, estos logos deberán ter, a lo menos, igual tamaño que o resto de logos que aparezan no cartel.

SEGUNDA.- Calquera documento relativo e/ou vinculado coas actuacións subvencionadas con cargo ó programa, folletos, dípticos …. incluídas comunicacións escritas ós/ás beneficiarios/as ou calquera outra análoga  levarán de forma visible a constancia do cofinanciamento da Deputación de Ourense, para elo deberán incluír o logotipo oficial da Deputación de Ourense (imaxe corporativa) en ditos documentos nun lugar visible e cun tamaño proporcionado ó resto dos logos que nel se reseñen.

TERCEIRA.- No caso de que a entidade subvencionada teña páxina web ou realice  información de forma electrónica (comunicación por email e outros), e/ou material audiovisual (publicidade en radio, presentación públicas etc.) aplicarase, por analoxía, o antedito en relación a carteis e/ou publicacións físicas.

Dende a Área de Benestar da Deputación realizaranse  comprobacións do cumprimento de ditas normas a partires da publicación da Resolución de concesión da subvención, para elo poderá realizar consultas nas páxinas web das entidades e proxectos subvencionados e realizar visitas aos lugares onde se realicen as actuacións dos proxectos  subvencionados por este  Programa,  para poder comprobar a existencia das medidas de publicidade e difusión que se indican e se se realizan conforme se recollen nestas instrucións.

O incumprimento destas medidas poderá ser causa de perda do dereito á subvención ata un importe do 20% da subvención concedida, tal e como se recolle na base duodécima das bases reguladoras.

Resolución provisional da convocatoria de subvencións a asociacións e fundacións para proxectos de prestación se servizos sociais para o ano 2017.

Pode descargar a resolución provisional da convocatoria no seguinte link Resolución Provisional 2017

Modificación das bases segunda e quinta da convocatoria 2017

Modificación das bases segunda e quinta que rixen a convocatoria do concurso público para a concesión de subvencións para proyectos de prestación de servizos sociais para o ano 2017. Descargar

Más artículos...

  1. Publicada a convocatoria 2017

Área SOLICITANTES